Επαγγελματικές Ενώσεις

ΑΠΟ: http://paideia-ergasia.gr/epaggelmatikes-enoseis-foreis-syllogoi/10


1 Σ Α Δ Α Σ – Π Ε Α
Ιστοσελίδα που ενηµερώνει τους αρχιτέκτονες για ό,τι νέο αφορά το επάγγελµα τους.
2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΟΑΕΔ
Πλήρης κατάλογος µε όλα τα Επαγγέλµατα χωρισµένα ανά πεδίο και βαθµίδα εκπαίδευσης.
3 ΔΙΚΑΙΟΡΑΜΑ
Ηλεκτρονικό περιοδικό για την επικοινωνία των δικηγόρων. Περιλαµβάνει χρήσιµες πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται µε τη δικηγορία.
4 ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Η Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών περιλαµβάνει πληροφορίες χρήσιµες για κάθε νοµικό, όπως νοµικές διατάξεις, επίκαιρη νοµοθεσία για την εθνική επιτροπή και τα δικαιώµατα του ανθρώπου κ.ά.
5 ΟΤΕΚ-ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Τα Γραφεία Διασύνδεσης ΟΤΕΚ δηµιουργήθηκαν για να προσφέρουν στους µαθητές, σπουδαστές, καταρτιζόµενους και µετεκπαιδευόµενους ένα σύνολο ολοκληρωµένων υπηρεσιών όπως ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για διαθέσιµες θέσεις εργασίας, συµβουλευτική υποστήριξη για τη σύνταξη βιογραφικών σηµειωµάτων, αιτήσεων και συνοδευτικών επιστολών καθώς και για τη διαδικασία της συνέντευξης, ενηµέρωση επιχειρήσεων και οργανισµών για τα προσόντα των ενδιαφεροµένων προς εργασία κ.ά.
6 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ
Σκοπός της ΔΕΕΚΜΕ είναι η κοινωνική προσφορά, µε βασική δραστηριότητα την εκτέλεση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης για την καταπολέµηση της ανεργίας. Το αντικείµενο της εταιρίας επεκτείνεται στις έρευνες και µελέτες, καθώς επίσης στην παροχή υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης, φροντίδας και πρόνοιας προς τους Δηµότες. Η ΔΕΕΚΜΕ στεγάζεται µαζί µε το Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων του Δήµου Θεσσαλονίκης.
7 ΕΣΤΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η Εστία Ειδικής Επαγγελµατικής Αγωγής (ΕΣ.Ε.ΕΠ.Α) στο Νέο Ψυχικό είναι φορέας που δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών σε άτοµα µε Νοητική Υστέρηση.
8 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΑΓΩΝ
Αυτός ο δικτυακός τόπος δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελµατίες του κλάδου να επικοινωνήσουν µεταξύ τους και να ενηµερωθούν σχετικά µε θέµατα εργασιακά, ασφαλιστικά, νοµικά, επιµορφωτικά, συνέδρια και σεµινάρια, αλλά και ζητήµατα προστασίας του περιβάλλοντος και των αρχαιολογικών χώρων και τουριστικών περιοχών της Ελλάδας. Yπάρχουν επίσης πληροφορίες για τις δραστηριότητες των ξεναγών και χρήσιµα στοιχεία για εκείνους που ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν το επάγγελµα του ξεναγού.
9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η Ελληνική Εταιρεία Βιολογικών Επιστηµών (ΕΕΒΕ) ιδρύθηκε για να προάγει τις Βιολογικές επιστήµες στην Ελλάδα. Τα τακτικά µέλη της είναι διδάκτορες που ασχολούνται µε την έρευνα πάνω σε θέµατα Βιολογίας, γεγονός που πιστοποιείται από τις δηµοσιεύσεις τους σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά.
10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Στην ιστοσελίδα αυτή θα ενηµερωθείτε για την ιστορία της ΕΟΕ, θα βρείτε πληροφορίες για εκδηλώσεις, οφθαλµολογικά άρθρα από το περιοδικό της ΕΟΕ και απαντήσεις σε ιατρικά θέµατα που απασχολούν το κοινό. Το eyenet.gr είναι τόπος συνάντησης, συνεργασίας και επικοινωνίας για όλους τους Έλληνες οφθαλµιάτρους, παροχών για τα µέλη του, αλλά και υπεύθυνης ενηµέρωσης για το κοινό σε οφθαλµολογικά θέµατα.
11 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Το site του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων – Τεχνολόγων Διατροφής. Σκοπός του Συλλόγου Διαιτολόγων είναι η αναγνώριση των µελών του ως αξιόπιστη πηγή γνώσης για την διατροφή στην Ελλάδα, καθώς και η προώθηση σωστής και ισορροπηµένης διατροφής µε επιστηµονική τεκµηρίωση.
12 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών.
13 ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Ένωση αποτελεί το πρώτο επαγγελµατικό και επιστηµονικό µη κερδοσκοπικό σωµατείο, µέλη του οποίου είναι πτυχιούχοι Γεωγράφοι κυρίως από το Πανεπιστήµιο Αιγαίου και το Χαροκόπειο Πανεπιστήµιο.
14 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Η Ένωση Ελλήνων Χηµικών (Ε.Ε.Χ.) αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου που υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας. Σκοπός της Ε.Ε.Χ. είναι η προαγωγή της επιστήµης της χηµείας στη βιοµηχανία, στην τεχνολογία, στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στον έλεγχο, καθώς και η αξιοποίησή της για την αυτοδύναµη οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
15 ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ
H Ε.Ε.Φ. είναι Επιστηµονικός Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήµονες της Φυσικής, των Τεχνολογιών Φυσικής και Επικοινωνιών και άλλων σχετιζόµενων κλάδων.
16 ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αποτελεί την επίσηµη ιστοσελίδα των πτυχιούχων περιβαλλοντολόγων Ελλάδος παρέχοντας πληροφορίες για όλα τα θέµατα που τους ενδιαφέρουν.
17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ(ΕΠΥ)
Η ΕΠΥ είναι Επιστηµονικός Σύλλογος µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί τους Έλληνες επιστήµονες της Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και άλλων σχετιζόµενων κλάδων.
18 ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Τ.Ε.) µε µέλη σχεδόν σε κάθε Σχολείο δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της Ελλάδας και µε τοπικά Παραρτήµατα σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας έχει ως σκοπούς της την πνευµατική εξύψωση και την κοινωνική αναγνώριση του ρόλου του εκπαιδευτικού, την εξύψωση της επιστηµονικής, τεχνολογικής και εκπαιδευτικής στάθµης των µελών της και τη συµβολή στην ανάπτυξη της τεχνικής και επαγγελµατικής εκπαίδευσης της χώρας µας.
19 Π.Ε.ΣΥ.Θ
Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Θεατρολόγων (Π.Ε.ΣΥ.Θ.) είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει σκοπό τη συνεχή και σε βάθος µελέτη της τέχνης του θεάτρου, τη διάδοση και καθιέρωση της θεατρολογίας ως επιστήµης, την ενεργοποίηση στη σύγχρονη κοινωνία ενός νέου επιστηµονικού δυναµικού, καθώς και την απορρόφησή του στους διάφορους τοµείς εργασίας.
20 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Αποτελεί την ιστοσελίδα της ένωσης λογιστών και περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες (άρθρα, δηµοσιεύµατα) που τους ενδιαφέρουν.
21 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Αποτελεί τη σελίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που πληροφορεί για οτιδήποτε ενδιαφέρει όλους τους ιατρικούς συλλόγους της χώρας.
22 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Είναι η ιστοσελίδα του κτηνιατρικού συλλόγου που ενηµερώνει για ό,τι ενδιαφέρει τους κτηνιάτρους της χώρας αναφορικά µε ενηµερωτικά συνέδρια και ηµερίδες, συζητήσεις, επιστηµονικά θέµατα κτλ.
23 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου µε χρήσιµα µε χρήσιµα links που ενδιαφέρουν τους µουσικούς ή άλλους ανθρώπους που ασχολούνται µε τη µουσική.
24 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωµατούχων Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών Μηχανικών (ΠΣΔΜΜ-ΜΜ) είναι µία µη κερδοσκοπική επαγγελµατική ένωση των Ελλήνων Μηχ. Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχ. Σκοπός του ΠΣΔΜΜ-ΜΜ είναι η προώθηση της Επιστήµης και η προστασία του Επαγγέλµατος του Μηχανικού Μεταλλείων και του Μεταλλουργού Μηχανικού.
25 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
Ιστοσελίδα που παρέχει όλες τις κατάλληλες πληροφορίες για τους καθηγητές Γερµανικών, από τα τελευταία και πιο σηµαντικά νέα που τους αφορούν µέχρι και όλο το ιστορικό της ιδρύσεως του συλλόγου.
26 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Κοινωνιολόγων είναι επιστηµονικός φορέας που έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της κοινωνιολογικής έρευνας στην Ελλάδα, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, την προώθηση των εργασιακών προβληµάτων που αφορούν τους κοινωνιολόγους καθώς επίσης τη διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων και σεµιναρίων που αφορούν τη διαρκή επιµόρφωση των κοινωνιολόγων.
27 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ιστοσελίδα που παρέχει κάθε είδους ενηµέρωση για τους πολιτικούς µηχανικούς. Στόχος του Συλλόγου είναι η συνεχής βελτίωση του επιπέδου των υπηρεσιών που παρέχει στα µέλη του, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει το Internet και καθιστώντας τον χώρο αυτό σε ένα κανάλι συνεχούς ενηµέρωσης και αµφίδροµης επικοινωνίας.
28 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ο Σύνδεσµος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας αποτελεί επίσηµα αναγνωρισµένο επαγγελµατικό – επιστηµονικό σωµατείο. Εκπροσωπεί επαγγελµατικά και επιστηµονικά πανελλαδικά τους 5000 Κοινωνικούς Λειτουργούς της χώρας.
29 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) είναι Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου µε αντικείµενο την Επιστήµη της Φυσικοθεραπείας. Είναι ένα Συλλογικό Όργανο που εξυπηρετεί τους επιστηµονικούς, κοινωνικούς και επαγγελµατικούς σκοπούς και στόχους των Φυσικοθεραπευτών σε Πανελλαδικό επίπεδο.
30 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες αναφορικά µε θέµατα που απασχολούν τους ψυχολόγους από την προστασία των νοµικών τους δικαιωµάτων µέχρι και το τελευταίο δηµοσίευµα που υπάρχει και τους αφορά.
31 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ
Αποτελεί την επίσηµη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων.
32 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ
Σκοπός του συγκεκριµένου συλλόγου είναι η συσπείρωση των εκπαιδευτικών Α΄Βάθµιας Εκπαίδευσης σε κοινή προσπάθεια καλλιέργειας του συνδικαλιστικού ενδιαφέροντος για την όσο το δυνατόν καλύτερη άσκηση των Συνταγµατικά κατοχυρωµένων συνδικαλιστικών τους δικαιωµάτων.
33 ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ιστοσελίδα της Ψυχολογικής Εταιρείας Βόρειας Ελλάδας. Σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή της επιστήµης της ψυχολογίας και η διάδοση της ψυχολογικής γνώσης τόσο στη Βόρεια Ελλάδα όσο και σε ολόκληρο τον ελλαδικό χώρο αλλά και διεθνώς. Επίσης, η υποστήριξη της επικοινωνίας και της επιστηµονικής προόδου των ψυχολόγων και προώθηση και διάδοση της ψυχολογικής επιστηµονικής γνώσης και εµπειρίας στην κοινωνία.
34 Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π. - A.E.I.
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού των ΑΕΙ.
35 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ιστοσελίδα που ιδρύθηκε µε κύριο σκοπό την ενσωµάτωση όλων των διπλωµατούχων Ναυπηγών Ελλάδος σε ένα οργανικά ενιαίο σύνολο και την επαγγελµατική αλληλεγγύη και την συνεργασία τους.
36 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ
Ιστοσελίδα που παρέχει πληροφορίες για κάθε δραστηριότητα που αφορά το σύλλογο ψυχολόγων που έχει ως κύρους στόχους: την παρουσία του ως µόνιµο µέλος των γνωµοδοτικών επιτροπών του Κ.Ε.Σ.Υ, την παρουσία του ως µόνιµο µέλος των Περιφερειακών Συµβουλίων Πρόνοιας, την ένταξη των νοσοκοµειακών Ψυχολόγων στις εφηµερίες των Νοσοκοµείων κτλ.
37 ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Η Ένωση Αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης είναι ο επαγγελµατικός - επιστηµονικός οργανισµός για το συντονισµό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική µετά-πανεπιστηµιακή εκπαίδευση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης. Η Ένωση δεν έχει κοµµατικό χαρακτήρα, παραµένει απολύτως αδέσµευτη από τη Διοίκηση και δεν ανήκει στην ΑΔΕΔΥ.
38 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ
Ο Σύνδεσµος των Κολλεγίων έχει σήµερα 14 µέλη, τα οποία συνεργάζονται µε Βρετανικά πανεπιστήµια. Μέλη του Συνδέσµου είναι εκείνα τα Εκπαιδευτήρια που προσφέρουν κανονικές σπουδές διετούς και άνω διάρκειας σε συνεργασία µε πανεπιστήµια του εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι αυτές οι σπουδές οδηγούν στην απόκτηση διπλωµάτων ή πτυχίων πανεπιστηµιακού επιπέδου από τα ξένα πανεπιστήµια.
39 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το «Πανελλήνιο ΔΙΚΤΥΟ για το ΘΕΑΤΡΟ στην ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» είναι επιστηµονική ένωση για την προώθηση της έρευνας και της πράξης του θεάτρου, του εκπαιδευτικού δράµατος, του θεατρικού παιχνιδιού και των άλλων παραστατικών τεχνών στην εκπαίδευση (τυπική και µη τυπική). Ξεκίνησε το 1998 από εκπαιδευτικούς που ένιωθαν την ανάγκη για συνεχή επιµόρφωση και έρευνα.
40 ΕΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Ένωσης Γυµναστών Βορείου Ελλάδος.
41 AIIC - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Η AIIC είναι η µόνη διεθνής επαγγελµατική Ένωση Διερµηνέων Συνεδρίων. Ιδρύθηκε το 1953 όταν το επάγγελµα του διερµηνέα συνεδρίων άρχισε να αναπτύσσεται ραγδαία διεθνώς. Αποτελεί σωµατείο σύµφωνα µε το Γαλλικό δίκαιο ενώ η Διεθνής Γραµµατεία της εδρεύει στη Γενεύη. Στις σελίδες αυτές θα βρείτε πολλές πληροφορίες για τη δοµή και τη δράση τόσο της AIIC όσο και της Περιφερειακής της Ένωσης στην Ελλάδα και την Κύπρο.
42 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Η ιστοσελίδα του Διεπιστηµονικού Ινστιτούτου Περιβαλλοντικών Ερευνών.
43 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ
Η ιστοσελίδα του Συνδέσµου Θεολόγων Μακεδονίας - Θράκης.
44 Δ.Ο.Ε. PORTAL
Το portal της Διδασκαλικής Οµοσπονδίας Ελλάδος.
45 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ο Σύλλογος Καθηγητών Γαλλικής Βόρειας Ελλάδας Πτυχιούχων Πανεπιστηµίου είναι µη κερδοσκοπικός, µη κυβερνητικός, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και καλύπτει τις Περιφέρειες Μακεδονίας, Θράκης και Θεσσαλίας.
46 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών Ψυχολογίας (Σ.Ε.Φ.Ψ.) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2006, και είναι ανεξάρτητο, µη κυβερνητικό, µη κερδοσκοπικό σωµατείο φοιτητών ψυχολογίας.
47 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ
Ιστοσελίδα του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Εξειδικευµένων στις Μαθησιακές Δυσκολίες. Περιέχει άρθρα που αφορούν τη δυσλεξία και τις µαθησιακές δυσκολίες µαζί µε τους συγγραφείς τους.
48 ΠΕΚΑΔΕ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΠΕΚΑΔΕ (Πανελλήνια Ένωση των Καθηγητών Αγγλικής της Δηµόσιας Εκπαίδευσης) ως επιστηµονική ένωση προσπαθεί να προσφέρει επιµόρφωση αλλά και να αναδείξει τα προβλήµατα που απασχολούν τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών στο πλαίσιο του σχολείου προτείνοντας τρόπους επίλυσής τους.
49 ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δηµόσιας Διοίκησης (Δ.Ι.Δ.Δ.) είναι το επιστηµονικό κέντρο τεκµηρίωσης της ΑΔΕΔΥ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
50 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΕΠ.Ε.Ι.Α.) αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόµενο από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών. Αρµοδιότητα της ΕΠ.Ε.Ι.Α. είναι η εποπτεία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
51 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩ
H «Επιστηµονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας για τη Διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (σύντοµα ΕΕΕΠ-ΔΤΠΕ) είναι Εκπαιδευτική Ένωση µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε κοινό ενδιαφέρον των µελών της, στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας κι Επικοινωνίας και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση.
52 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας ιδρύθηκε το 2005, είναι Αστική μη Κερδοσκοπική και µη Κυβερνητική Οργάνωση και η έδρα του βρίσκεται στη Λάρισα. Στόχος του είναι να συµβάλλει στη δηµιουργία ενός περιβάλλοντος που θα προωθεί την επιχειρηµατικότητα, την έρευνα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων δηµιουργώντας µακροχρόνιες σχέσεις µε αυτές, την κοινωνία και την ακαδηµαϊκή κοινότητα.
53 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αποτελεί την επίσηµη ιστοσελίδα της Μαθηµατικής Εταιρείας και πληροφορεί για όλες τις εκδηλώσεις, τα σεµινάρια και ό,τι νέο πραγµατοποιείται από την εταιρεία.
54 ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
O Μεταπτυχιακός Φοιτητικός Θεολογικός Σύνδεσµος είναι το συλλογικό και επιστηµονικό όργανο των µεταπτυχιακών φοιτητών του Τµήµατος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών.
55 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αποτελεί την επίσηµη σελίδα της ΟΛΜΕ µε όλα τα νέα και τις δραστηριότητες της.
56 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Η ιστοσελίδα του Συλλόγου Σχολικών Συµβούλων που ενηµερώνει για κάθε δραστηριότητα και ενδιαφέρον τους.
57 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Το σωµατείο ιδρύθηκε το 1975 από καθηγητές που εργάζονται στα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης του νοµού Αττικής. Στόχοι τους είναι να αναγνωριστούν οι καθηγητές στα φροντιστήρια ως ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί, να πετύχουν βελτίωση των συνθηκών αµοιβής και εργασίας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική και αντεργατική κυβερνητική πολιτική και τον δεσποτισµό της εργοδοσίας.
58 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ο Πανελλήνιος Επιστηµονικός Σύλλογος Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) είναι επιστηµονικό σωµατείο, µε σκοπό την ενίσχυση του δηµόσιου και δωρεάν χαρακτήρα του εκπαιδευτικού συστήµατος και τη διασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν τη διαµόρφωση των ποσοτικών και ποιοτικών όρων της παρεχόµενης εκπαίδευσης στους µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
59 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Σύλλογος του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Αττικής ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2005. Είναι Πρωτοβάθµιος Συνδικαλιστικός Φορέας. Εκπροσωπεί και υποστηρίζει τα συµφέροντα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ), το οποίο απαρτίζεται από Παιδοψυχιάτρους, Ψυχολόγους, Λογοθεραπευτές, Εργοθεραπευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Φυσικοθεραπευτές, Σχολικούς Νοσηλευτές, Συµβούλους Επαγγελµατικού Προσανατολισµού Τυφλών, και άλλους ειδικούς που εργάζονται στο νοµό Αττικής.
60 ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Νηπιαγωγών .
61 ΈΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
H επίσηµη ιστοσελίδα της Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
62 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - EPSO
Ο επίσηµος δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού.
63 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Σωµατείο που έχει ως σκοπό µεταξύ άλλων την προαγωγή και διάδοση της επιστηµονικής έρευνας στο χώρο των νοµικών, των πολιτικών και γενικότερα των κοινωνικών επιστηµών, ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, καθώς και την υποστήριξη και συµπαράσταση στους πτυχιούχους µέλη του.
64 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Η Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (ΠΕΒ) αποτελεί τον επιστηµονικό και επαγγελµατικό φορέα των Ελλήνων επιστηµόνων. Η ΠΕΒ ιδρύθηκε το 1973 απο αποφοίτους των Τµηµάτων Βιολογίας µε την επωνυµία Πανελλήνια Ένωση Βιολόγων συµπεριλαµβάνοντας ως µέλη της τους αποφοίτους των Φυσιογνωστικών Τµηµάτων αλλά και συναδέλφους άλλων τµηµάτων εκτός της Ελλάδας µε συναφή πτυχία που ασχολούνται αποδεδειγµένα µε την Βιολογία.
65 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Ο δικτυακός χώρος της Πανελλήνιας ένωσης Φιλολόγων.
66 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Ο δικτυακός χώρος του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
67 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ Α.Ε.
Η ιστοσελίδα παρέχει πληροφορίες και συνδέσµους για τη ζήτηση ειδικοτήτων και τις θέσεις της αγοράς εργασίας ανά νοµό.
68 CEDEFOP – EUROPEAN CENTER FOR THE DEVELOPMENT OF VOCATIONAL TRAINING
Το ευρωπαϊκό κέντρο επαγγελµατικής κατάρτισης και προσανατολισµού.
69 Ε.Ε.Τ.Ε.Μ – Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και αποτελεί τον επαγγελµατικό και επιστηµονικό φορέα των Πτυχιούχων Μηχανικών του τεχνολογικού τοµέα ανώτατης εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι, ΑΣΠΑΙΤΕ) και ισότιµων σχολών εσωτερικού και εξωτερικού.
70 DHW – GERMAN HELLENIC BUSINESS ASSOCIATION
Η κεντρική ιστοσελίδα της Γερµανο-Ελληνικής Επιχειρηµατικής Ένωσης.
71 ΟΓΑ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Το ταµείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
72 HELLENIC-SWEDISH CHAMBER OF COMMERCE
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνο-Σουηδικού εµπορικού επιµελητηρίου.
73 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιµελητηρίου Αθηνών, όπου µπορεί κανείς να ενηµερώνεται για σχετικά δελτία τύπου, την εγχώρια και ξένη αγορά, καθώς επίσης µπορεί να εγγραφεί ως µέλος ώστε να ενηµερώνεται για όλα τα θέµατα που αφορούν µια βιοτεχνική επιχείρηση, για θέµατα αδειοδότησης, περιβάλλοντος και χωροθέτησης, καθώς και για τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων προς το κράτος.
74 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, όπου µπορεί κανείς να βρει πληροφορίες και να θέσει ερωτήσεις σχετικά µε το ασφαλιστικό σύστηµα και τους ασφαλιστικούς φορείς.
75 ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ
Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ δηµιουργήθηκε για να συνδράµει στη σύνδεση Έρευνας και Παραγωγής στην Ελλάδα. Από το 1991 παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, διαµεσολάβησης και συµβουλευτικής υποστήριξης προς επιχειρήσεις και ερευνητικά εργαστήρια, σε όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε τη “Μεταφορά Τεχνολογίας και Αξιοποίηση των Αποτελεσµάτων της Έρευνας”.
76 ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η ιστοσελίδα στην οποία µπορεί να βρει κανείς πληροφορίες σχετικά µε την Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), την τριτοβάθµια οργάνωση εκπροσώπησης του ελληνικού εµπορίου, η οποία εκπροσωπεί το ελληνικό εµπόριο σε πανελλαδική κλίµακα και σε διεθνές επίπεδο.
77 ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ) που µπορεί κανείς να ενηµερώνεται για όλα τα δελτία τύπου του ΕΒΕΑ, τις επιχειρηµατικές αποστολές στις οποίες συµµετέχει, τα δελτία ζητήσεων και προσφορών προϊόντων και επιχειρησιακών συνεργασιών.
78 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο σύνδεσµος περιέχει διαγράµµατα αναφορικά µε την απασχόληση και την ανεργία.
79 ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο δικτυακός αυτός τόπος λειτουργεί ως πηγή ηλεκτρονικής ενηµέρωσης και πληροφόρησης για τους φορείς που εµπλέκονται στη διαχείριση αναπτυξιακών προγραµµάτων συγχρηµατοδοτούµενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τους πολίτες που ενδιαφέρονται για τη λειτουργία και το έργο της εταιρείας.
80 ΟΑΕΔ
Ο Οργανισµός Απασχολήσεως Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) είναι το κύριο όργανο εφαρµογής της Κυβερνητικής Πολιτικής για την απασχόληση.
81 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Οικονοµικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας, (Ο.Ε.Ε.) του Νοµικού Προσώπου Δηµοσίου Δικαίου εποπτευόµενου από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών.
82 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος.
83 ΕΔΟΕΑΠ – ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Ο Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π. είναι ο Ασφαλιστικός Οργανισµός των Δηµοσιογράφων και των Διοικητικών Υπαλλήλων που εργάζονται στον Ηµερήσιο Τύπο, την Τηλεόραση και το Ραδιόφωνο.
84 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Συνδέσµου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος.
85 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
86 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.
87 ΕΕΔΕ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποστολή της είναι η συµβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της εφαρµογής των σύγχρονων αρχών, µεθόδων και τεχνικών του Management σε κάθε συλλογική προσπάθεια τόσο του ιδιωτικού όσο και του δηµοσίου τοµέα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και η ανάδειξη της σηµαντικότητας του ρόλου των ασκούντων διοίκηση.
88 ΙΚΑ-ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, του Ενιαίου Ταµείου Ασφάλισης Μισθωτών.
89 Ο.Ε.Φ.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Οµοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος, παρέχει χρήσιµες πληροφορίες για θέµατα εκπαίδευσης που αφορούν τόσο τους εκπαιδευτικούς, όσο και τους µαθητές.
90 Ο.ΕΠ.ΕΚ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Ο Οργανισµός Επιµόρφωσης Εκπαιδευτικών είναι Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου εποπτευόµενο από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευµάτων. Θεσµικά είναι ο συντονιστής µιας εθνικής στρατηγικής για την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών.
91 BRITISH – HELLENIC CHAMBER OF COMMERCE
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνο–Βρετανικού εµπορικού επιµελητηρίου.
92 ΟΑΕΕ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών.
93 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
94 ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Ελληνο-Ιταλικού Επιµελητηρίου Αθηνών.
95 Τ.Ε.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος που έχει σκοπό την προαγωγή της επιστήµης στους τοµείς που σχετίζονται µε την ειδικότητα των µελών του, της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και την αξιοποίηση τους για την οικονοµική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
96 ΚΕΤΑ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Το Κέντρο Επιχειρηµατικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας, είναι µια εξειδικευµένn Μονάδα υποστήριξns και προώθnσns της επιχειρηµατικότητας στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας. Οργανώθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (Μέτρο 1.4.1) και n λειτουργία της χρηµατοδοτείται από πόρους της Ευρωπαικής Ενωσης και του Ελληνικού κράτους.
97 Α.Σ.Ε.Π.
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., του Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού.
98 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π., που σκοπό της έχει την προάσπιση των συµφερόντων των εργαζοµένων στο χώρο της Κοινωνικής Ασφάλισης, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και των αποδοχών, τη διεύρυνση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων του κλάδου και την ανάδειξη των προβληµάτων της κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την αναζήτηση λύσεων για την αναβάθµιση και διεύρυνση του θεσµού.
99 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ
Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΟΤΟΕ είναι ένας θεσµός, που προέρχεται από την Ο.Τ.Ο.Ε. και δουλεύει για την Ο.Τ.Ο.Ε., αναπτύσσοντας ένα αρκετά αξιόλογο, ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο, στηρίζοντας την Ο.Τ.Ο.Ε. τόσο στην ανάπτυξη και προβολή ενός αξιόπιστου, τεκµηριωµένου και έγκυρου συνδικαλιστικού λόγου, όσο και στην συνεχή ενηµέρωση και κατάρτιση των συνδικαλιστικών στελεχών και των εργαζοµένων του κλάδου.
100 ΕΡΓΑΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Το Κέντρο Εργάνη αποτελεί µία κοινοπραξία φορέων για την προώθηση και την υποστήριξη της γυναικείας απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη και λειτουργεί από το 1991. Το ΕΡΓΑΝΗ έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα (Αστική µη Κερδοσκοπική Εταιρεία), από τον Ιούνιο του 2001 και είναι µέλος του µητρώου µη κυβερνητικών οργανώσεων των Υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας Πρόνοιας.
101 Π.Ε.Π.Φ.Α. – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η Π.Ε.Π.Φ.Α είναι ένας επιστηµονικός οργανισµός µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ταυτόχρονα αναζητά λύσεις στα προβλήµατα των αθλητικών επιστηµόνων.
102 ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Ναυτικού Επιµελητηρίου Ελλάδος.
103 Ο.Ε.Ε.Κ. – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Οργανισµού Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που εποπτεύει και οργανώνει ό,τι αφορά φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης.
104 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
105 ΈΝΩΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΕΣΔΔ & ΕΣΤΑ
Ο διαδικτυακός τόπος της Ένωσης Αποφοίτων των Εθνικών Σχολών Δηµόσιας Διοίκησης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του επαγγελµατικού - επιστηµονικού οργανισµού για το συντονισµό και την προώθηση της συλλογικής δράσης των στελεχών της Δηµόσιας Διοίκησης που έχουν λάβει ειδική µεταπανεπιστηµιακή εκπαίδευση από την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Διοίκησης.
106 ΠΟΣΕ ΙΚΑ- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ
Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ έχει ως στόχο της την έγκυρη και έγκαιρη ενηµέρωση των εργαζοµένων στο ΙΚΑ. Παράλληλα, αποτελεί χρήσιµο εργαλείο για τους εργαζόµενους, ανέργους, συνταξιούχους, συνδικαλιστές, επιστήµονες αλλά και για όποιον αναζητά στοιχεία προκειµένου να πληροφορηθεί, να θεµελιώσει την διεκδίκησή του, να εµπλουτίσει τη µελέτη του. Ασφαλιστική νοµοθεσία, δηµοσιοϋπαλληλικά θέµατα, ο πλήρης τηλεφωνικός κατάλογος του ΙΚΑ, χρήσιµες συνδέσεις, κ.ά.
107 ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Το δίκτυο Ελλήνων Νέων Επιστηµόνων του Εθνικού Συµβουλίου Νεολαίας.
108 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Ο δικτυακός τόπος του Μετοχικού Ταµείου των Πολιτικών Υπαλλήλων. Το ΜΤΠΥ αποτελεί το πρώτο ασφαλιστικό ίδρυµα στη χώρα και καλύπτει τους Πολιτικούς Υπαλλήλους του Δηµοσίου Τοµέα.
109 ΙΕΣΟΕΛ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ
Το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και το Σώµα Ορκωτών Λογιστών ίδρυσαν το Ινστιτούτο Εκπαιδεύσεως Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ), µε σκοπό την επαγγελµατική µεταπτυχιακή εκπαίδευση και επιµόρφωση των µελών του και στελεχών των επιχειρήσεων.
110 ΕΕΘ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σκοπός του Επιµελητηρίου είναι η προστασία και ανάπτυξη των επαγγελµατιών και γενικότερα η οικονοµική πρόοδος της χώρας. Προβάλλει και προωθεί τα προβλήµατα και τα συµφέροντα των µελών του στα αρµόδια όργανα της πολιτείας και λειτουργεί ως σύµβουλός της.
111 Ο.Λ.Μ.Ε.
Η επίσηµη ιστοσελίδα της Ο.Λ.Μ.Ε., της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης.
112 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Επιστηµονικού Συλλόγου Μηχανικών Αεροπορίας.
113 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
114 ΤΣΜΕΔΕ - ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του ταµείου συντάξεων µηχανικών και εργοληπτών δηµοσίων έργων. Περιέχει πληροφορίες για τη δράση του ασφαλιστικού ταµείου του ΤΣΜΕΔΕ και τα προγράµµατα συνταξιοδότησης που παρέχει.
115 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας παρέχουν δύο ειδών υπηρεσίες. Υπηρεσίες επιχειρηµατικής κουλτούρας, όπου η προσφερόµενη βοήθεια εστιάζεται σε επίπεδο ενηµέρωσης και πληροφόρησης. Υπηρεσίες επιχειρηµατικότητας, όπου οι υποστηριζόµενοι νέοι επιχειρηµατίες λαµβάνουν βοήθεια µε τη µορφή της συµβουλευτικής παρακολούθησης και υποστήριξης της πορείας και της εξέλιξης της επιχείρησης.
116 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.
117 ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Κ.Ν.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Συνδέσμου Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Κ.Ν.Ε.).
118 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ένωσης για τη Μουσική Εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
119 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής \'Ενωσης Πληροφορικής.
120 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Ε.Π.Υ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρίας Επιστημόνων Η/Υ και Πληροφορικής (Ε.Π.Υ.).
121 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ( ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος ( ΠΑ.Σ.Ε.Π.ΠΕ.).
122 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Ψυχολογικού Συλλόγου.
123 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Σ.Α.Π.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Αποφοίτων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδας (Σ.Α.Π.Ε.).
124 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ (Σ.Α.Δ.Α.Σ. – Π.
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών-Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων (Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α.).
125 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΧΟΛΗΠΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ηχοληπτών Ελλάδος.
126 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας.
127 ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών.
128 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Τ.Ε.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.).
129 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Δράματος.
130 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών (ΠΑ.Σ.Ι.Π.Σ.).
131 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
132 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Π.Σ.Χ.Μ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.).
133 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ (Π.Σ.Α.Τ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.).
134 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Σ.Ε.Ψ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.).
135 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΑΘΗΝΑΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΙ.Ε.Λ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Αθήνας-Πειραιά (ΣΙ.Ε.Λ.).
136 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Π.Μ.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (Σ.Π.Μ.Ε.).
137 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Ε.Π.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδος (Σ.Ε.Π.Ε.).
138 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων.
139 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΔΑΣΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Κίνησης Δασολόγων.
140 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (Π.Ο.Ε.ΣΥ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.ΣΥ.).
141 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (Π.Ο.Λ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Λογιστών (Π.Ο.Λ.).
142 ΈΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος.
143 ΈΝΩΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.ΓΕΩ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Γεωγράφων Ελλάδος (Ε.ΓΕΩ.).
144 ΈΝΩΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδος.
145 ΈΝΩΣΗ ΓΥΜΝΑΣΤΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Γυμναστών Βορείου Ελλάδος.
146 ΈΝΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Διαφημιστικών Εταιριών Ελλάδος.
147 ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης.
148 ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Εταιρίας Ελλήνων Σκηνοθετών.
149 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αττικής.
150 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας.
151 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (Π.Ε.Α.Ν.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Αναπληρωτών Νηπιαγωγών (Π.Ε.Α.Ν.).
152 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Β.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων (Π.Ε.Β.).
153 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ (Π.Ε.Ε.Π.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών (Π.Ε.Ε.Π.).
154 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Π.Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Μουσικής Δημόσιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.Ε.Μ.Δ.Ε.).
155 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (Π.Ε.ΚΑ.Π.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής (Π.Ε.ΚΑ.Π.).
156 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΚΡΙΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (Π.Ε.Κ.Κ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Π.Ε.Κ.Κ.).
157 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΞΕΝΑΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών.
158 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Επιστημινικού Συλλόγου Θεατρολόγων.
159 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.
160 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΠΕ.ΝΟ.Ψ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Νοσοκομειακών Ψυχολόγων (ΠΕ.ΝΟ.Ψ.).
161 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής.
162 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (Π.Ε.ΤΕ.Τ)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Τροφίμων (Π.Ε.ΤΕ.Τ.).
163 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (Π.Ε.Φ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών (Π.Ε.Φ.).
164 ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Ε.Ε.Β.Ε.Π.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων Πληροφόρησης (Ε.Ε.Β.Ε.Π.).
165 ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ (Ε.Ε.Φ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.).
166 ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
167 ΈΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ε.Π.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.).
168 ΈΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Ε.Σ.Η.Ε.Α.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (Ε.Σ.Η.Ε.Α.).
169 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Π.Μ.Σ.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου (Π.Μ.Σ.).
170 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ-ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.
171 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ–ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διαιτολόγων-Διατροφολόγων.
172 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ - ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών.
173 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Μεταλλείων και Μεταλλουργών Μηχανικών.
174 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Διπλωματούχων Ναυπηγών Μηχανικών Ελλάδας.
175 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Αεροναυπηγών.
176 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών.
177 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων.
178 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ – (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας-(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.).
179 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου.
180 ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).
181 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας.
182 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Κτηνιατρικής Εταιρίας.
183 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας.
184 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας.
185 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΕΛ.Ψ.Ε.)
Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρίας (ΕΛ.Ψ.Ε.).
186 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.
187 Πανελλήνιος Σύλλογος Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Κλινικής Μηχανικής

www.careerjet.gr

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Προτεινόμενες

Πληροφορίες

Δικαίωμα στην Πληροφορία

Κόντρα στην κρίση δημιουργήσαμε μία νέα σελίδα στον κόσμο της ενημέρωσης. Hellinika.Gr

Τώρα στις σελίδες του Hellinika.Gr είναι δυνατόν να εξασφαλίστε την παρουσία σας χωρίς κόστος.

Κλαδέψαμε τις Δαπάνες φιλοξενίας στις σελίδες μας.

Νέο πακέτο Δωρεάν στο Hellinika.Gr


Εργαζόμαστε για την Προβολή σας στο Διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες.

Οι Σελίδες μας

Με άλλη ματιά