Πηγές ενημέρωσης

ΑΠΟ: http://paideia-ergasia.gr/genikespiges-enimerosis/9

1 E-THEMIS.GOV.GR
Το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, είναι πλέον, σε θέση να προσφέρει στον πολίτη άµεση και ηλεκτρονική πληροφόρηση και για τη νοµοθεσία που τον ενδιαφέρει.
2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Το Υπουργείο Εξωτερικών προσφέρει δυνατότητες επαγγελµατικής σταδιοδροµίας σε ανθρώπους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε έναν κρίσιµο και απαιτητικό τοµέα, αυτόν της προώθησης των διεθνών σχέσεων της χώρας.
3 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Η αποστολή του Ι.ΜΕ.ΠΟ. συνοψίζεται στην έρευνα του µεταναστευτικού φαινοµένου και την εκπόνηση µελετών για το σχεδιασµό και την εφαρµογή µιας βιώσιµης και ρεαλιστικής µεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4 EBUSINESSFORUM.GR
To E-business Forum είναι ένας διαρκής µηχανισµός διαβούλευσης της Πολιτείας µε τον επιχειρηµατικό και τον ακαδηµαϊκό κόσµο, µε τους κοινωνικούς και επαγγελµατικούς φορείς, µε αντικείµενο: την παραγωγή θέσεων και προτάσεων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονοµία, την υποστήριξη της ηλεκτρονικής επιχειρηµατικότητας.
5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Tο νεοϊδρυθέν κέντρο Θαλάσσιας Έρευνας (EΛKEΘE), µε εγκαταστάσεις σε διαφορετικούς χώρους, ιδρύθηκε για να συντονίσει την κρατική χρηµατοδοτούµενη θαλάσσια έρευνα στην Eλλάδα.
6 ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ)
Το ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) είναι ιδιωτικός, µη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισµός. Ιδρύθηκε το 1975 µε δύο σκοπούς: αφενός να προωθεί την επιστηµονική έρευνα για τα τρέχοντα και αναδυόµενα προβλήµατα της Ελληνικής οικονοµίας και αφετέρου να παρέχει αντικειµενική πληροφόρηση και να διατυπώνει προτάσεις, οι οποίες είναι χρήσιµες στη διαµόρφωση πολιτικής.
7 EFQM
Είναι ένας µη κερδοσκοπικός οργανισµός που βοηθά νέους επιχειρηµατίες προσφέροντάς τους υλικό και ευκαιρίες.
8 CCEAM
Οργανισµός που ενισχύει την εκπαιδευτική πρωτοβουλία και διοίκηση σε ανεπτυγµένες χώρες. Βοηθά ειδικούς που διευθύνουν εταιρίες εκπαιδευτικού περιεχοµένου µε νέες ιδέες και έρευνες.
9 CIVIL ENGINEERING PORTAL
Οργανισµός που παρέχει πληροφορίες αποκλειστικά και µόνο από το διαδίκτυο αναφορικά µε την επιστήµη της παγκόσµιας σεισµικής µηχανικής.
10 ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ
Σύστηµα πληροφόρησης για το χρόνο αναµονής ιατρικής ειδικότητας σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
11 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ-Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.
Το Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. είναι ο επίσηµος εθνικός φορέας για την ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση ενός ολοκληρωµένου Εθνικού Συστήµατος Πιστοποίησης της Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης στην Ελλάδα.
12 ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
Ο κόµβος του EKT, της εθνικής υποδοµής που συγκεντρώνει, τεκµηριώνει και διαθέτει περιεχόµενο σε θέµατα επιστήµης, έρευνας και τεχνολογίας και παρεµβαίνει σε θέµατα περιεχοµένου της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
13 ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΤ
Δικτυακοί κόµβοι έχουν επιλεγεί µε βάση τα πεδία δραστηριότητας του ΕΚΤ και το περιεχόµενο τους σε θέµατα Επιστήµης, Έρευνας και Τεχνολογίας.
14 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ- EURO INFO CENTER
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για Επιχειρήσεις (ΕΚΠΕ) του ΕΟΜΜΕΧ είναι ένα από τα 300 περίπου Κέντρα που αποτελούν το δίκτυο των European Information Centres (EIC) – Ευρωπαϊκά Κέντρα Πληροφόρησης. Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε 42 χώρες και σε 256 πόλεις µε στόχο: την ενηµέρωση των επιχειρήσεων σε θέµατα Κοινοτικού ενδιαφέροντος, την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σε Μικρές – Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), την παροχή βοήθειας σε ΜΜΕ, την ενηµέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε κοινοτικά θέµατα που επηρεάζουν τις ΜΜΕ.
15 ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Η ΠΕΡΣΕ - ΦΩΝΗ είναι ένα Σχέδιο Ολοκληρωµένης Παρέµβασης Υπέρ των Γυναικών που έχει ως βασική αρχή του την προώθηση της ισότητας των φύλων. Ο ιστοχώρος σας ενηµερώνει έγκαιρα για κάθε ενέργεια και εκδήλωση που πραγµατοποιείται.
16 Γ.Γ.Π.Σ. – ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
H Γ.Γ.Π.Σ. αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά µεγάλης κλίµακας Ολοκληρωµένα Πληροφοριακά Συστήµατα (Ο.Π.Σ.) για τη στήριξη του έργου του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών, µε κυριότερα το ΤΑΧΙS για τη φορολογία, το TAXISnet για τη φορολογική εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων µέσω internet, το ΙCIS για τα τελωνεία και τα συστήµατα µισθοδοσίας και συντάξεων.
17 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 - 2013
To Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007 - 2013 αποτελεί το έγγραφο αναφοράς για τον προγραµµατισµό των Ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εθνικό επίπεδο για την περίοδο 2007-2013.
18 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΘΥΡΙΔΕΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Οι Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηµατικότητας παρέχουν δύο ειδών υπηρεσίες: • Υπηρεσίες επιχειρηµατικής κουλτούρας, όπου η προσφερόµενη βοήθεια εστιάζεται σε επίπεδο ενηµέρωσης και πληροφόρησης. • Υπηρεσίες επιχειρηµατικότητας, όπου οι υποστηριζόµενοι νέοι επιχειρηµατίες λαµβάνουν βοήθεια µε τη µορφή της συµβουλευτικής παρακολούθησης και υποστήριξης της πορείας και της εξέλιξης της επιχείρησης.
19 ΕΚΕΠ – ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού Κέντρου Επαγγελµατικού Προσανατολισµού.
20 LAWNET- LEGAL SEARCH ENGINES
Μέσα από τα ιδιαίτερα προγράµµατά του, το LawNet Members σας εξασφαλίζει πρόσβαση και στις τρεις (3) «Μηχανές νοµικής έρευνας και τεκµηρίωσης» του LawNet.gr, µε ιδιαίτερα προνοµιακούς όρους. Ειδικότερα, οι «Μηχανές νοµικής έρευνας» είναι οι εξής: • LawNet Alert – Νοµοθεσία • eLaw - Νέες Τεχνολογίες • LawNet Cases - Νοµολογία
21 PLOTEUS (PORTAL ON LEARNING OPPORTUNITIES THROUGHOUT THE EUROPEAN SPACE)
Στόχος του PLOTEUS είναι να βοηθήσει φοιτητές, εργαζόµενους, άτοµα που ψάχνουν εργασία, γονείς, συµβούλους επαγγελµατικού προσανατολισµού και εκπαιδευτικούς να βρουν πληροφορίες σχετικά µε τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στην Ευρώπη.
22 Α.Σ.Ε.Π.
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π., του Ανώτατου Συµβουλίου επιλογής προσωπικού.
23 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ - ΣΥΛΛΟΓΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Ο συγκεκριµένος σύνδεσµος της Βιβλιοθήκης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αναφέρει όλους τους συνδέσµους των εκπαιδευτικών οργανισµών και των συλλόγων προγραµµάτων.
24 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Η Δράση «Μικρές Επιχειρήσεις & ΤΕΧνολογική Ώθηση (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) στην Κοινωνία της Πληροφορίας» είχε ως στόχο να ενισχύσει τις επιχειρήσεις για την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού, εφαρµογών πληροφορικής και επικοινωνιών καθώς και για την προµήθεια συµπληρωµατικών υπηρεσιών αναγκαίων για τη λειτουργία των εφαρµογών.
25 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Η Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Υπηρεσία Εκδόσεων) είναι ο εκδοτικός οίκος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εκδίδει καθηµερινά την επίσηµη εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περισσότερες από 21 γλώσσες, γεγονός που αποτελεί µοναδικό φαινόµενο στο χώρο των εκδόσεων.
26 ΟΑΕΔ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ
Ο διαδικτυακός τόπος της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ που αφορά τα προγράµµατα κατάρτισης ΛΑΕΚ.
27 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Το επιχειρησιακό πρόγραµµα “ΚτΠ” (Κοινωνία της Πληροφορίας).
28 ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Η επίσηµη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου, της τεχνικής παραγωγικής µονάδας γραφικών τεχνών. Η γενική του αρµοδιότητα συνίσταται στην έκδοση και κυκλοφορία της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, καθώς και στην κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών των Δηµοσίων Υπηρεσιών.
29 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Το Εθνικό Συµβούλιο Νεολαίας (Ε.ΣΥ.Ν.) ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 1998. Το Ε.ΣΥ.Ν. είναι ανεξάρτητη, µη κυβερνητική, µη κερδοσκοπική οµοσπονδία οργανώσεων νέων. Σήµερα συγκροτείται από πενήντα εννέα οργανώσεις νέων (έξι νεολαίες πολιτικών κοµµάτων και µεγάλο αριθµό µη κυβερνητικών οργανώσεων νέων), δηλαδή το µεγαλύτερο µέρος της οργανωµένης ελληνικής νεολαίας. Στόχος του είναι η ενίσχυση του ρόλου και ο συντονισµός των δράσεων των οργανώσεων µελών του. Το Ε.ΣΥ.Ν. σύµφωνα µε τον αριθµό των µελών των οργανώσεων του, αντιπροσωπεύει πάνω από τριακόσιες πενήντα χιλιάδες οργανωµένους \'Ελληνες νέους και νέες.
30 TEST – CENTER – ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΑΣΕΠ
Στην ιστοσελίδα αυτή µπορείτε να βρείτε µία µεγάλη συλλογή από τεστ που αφορούν: τεστ δεξιοτήτων, τεστ γενικών γνώσεων, θέµατα και απαντήσεις διαγωνισµών ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς, προτεινόµενα θέµατα και απαντήσεις για εκπαιδευτικούς και διάφορα άλλα τεστ.
31 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
Εδώ µπορείτε να δείτε τις διευθύνσεις των γραφείων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα καθώς και τις περιοχές µετάθεσης µε το ποιες πόλεις και χωριά περιλαµβάνονται σε κάθε µια απ’ αυτές.
32 EURO-INFO.GR
Το euro-info.gr αποτελεί σηµείο ενηµέρωσης της Ελληνικής αγοράς στα Ευρωπαϊκά Θέµατα, στα Προγράµµατα της Ε.Ε. και τις Κοινοτικές Χρηµατοδοτήσεις.
33 ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ
Το Πρόγραµµα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» έχει σαν στόχο να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λειτουργίας των Ελληνικών Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων µέσα από τεχνολογικές επενδύσεις που θα συµβάλλουν στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας τους και στην αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει η Κοινωνία της Πληροφορίας.
34 ΠΡΟΣΟΝ ΟΛΟΤΑΧΩΣ
Πρόκειται για την ιστοσελίδα του Υπουργείου Απασχόλησης, όπου παρέχεται ενηµέρωση σχετικά µε τις προκηρύξεις, επιδοτήσεις και ευκαιρίες απασχόλησης χωρισµένες ανάλογα µε τις κοινωνικές οµάδες ενδιαφεροµένων.
35 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων.
36 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
37 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
38 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
39 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού & Βιμηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
40 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
41 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.
42 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
43 ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
44 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.
45 ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
46 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ & ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης.
47 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας.
48 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αργολίδας.
49 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αρκαδίας.
50 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΤΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Άρτας.
51 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Αχαϊας.
52 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Βοιωτίας.
53 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Γρεβενών.
54 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δράμας.
55 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
56 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΒΡΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου \'Εβρου.
57 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΥΒΟΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Εύβοιας.
58 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ζακύνθου.
59 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηλείας.
60 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ημαθίας.
61 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ηρακλείου.
62 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας.
63 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων.
64 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καβάλας.
65 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καρδίτσας.
66 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Καστοριάς.
67 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κέρκυρας.
68 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
69 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κιλκίς.
70 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κοζάνης.
71 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κορινθίας.
72 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
73 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λακωνίας.
74 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λάρισας.
75 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λασιθίου.
76 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΣΒΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Λέσβου.
77 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μαγνησίας.
78 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας.
79 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΞΑΝΘΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ξάνθης.
80 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΕΒΕΖΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Πρεβέζης.
81 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης.
82 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΑΜΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σάμου.
83 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Σερρών.
84 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Τρικάλων.
85 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας.
86 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Φλωρίνης.
87 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΦΩΚΙΔΟΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Φωκίδος.
88 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.
89 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χανίων.
90 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΙΟΥ
Η επίσημη ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χίου.
91 PANCRETA.GR
Επαγγελματικός Οδηγός Κρήτης
92 CARRIERA-Μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ
Η CARIERRA, φορέας - μέλος του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΞΥΝΗ, στον τομέα της Διοίκησης Επιχειρήσεων καιτης Πληροφορικής, συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ουσιαστικής επαγγελματικής κατάρτισης.
93 CAREERCY.COM
Ιστοσελίδα για εκπαίδευση και καριέρα στην Κύπρο.
94 IDIETERA.GR
Ευρετήριο καθηγητών που προσφέρουν ιδιαίτερα μαθήματα.

www.careerjet.gr

Αναζήτηση Εργασίας

Εργασία από την Careerjet

Προτεινόμενες

Πληροφορίες

Δικαίωμα στην Πληροφορία

Κόντρα στην κρίση δημιουργήσαμε μία νέα σελίδα στον κόσμο της ενημέρωσης. Hellinika.Gr

Τώρα στις σελίδες του Hellinika.Gr είναι δυνατόν να εξασφαλίστε την παρουσία σας χωρίς κόστος.

Κλαδέψαμε τις Δαπάνες φιλοξενίας στις σελίδες μας.

Νέο πακέτο Δωρεάν στο Hellinika.Gr


Εργαζόμαστε για την Προβολή σας στο Διαδίκτυο.

Περισσότερες πληροφορίες.

Οι Σελίδες μας

Με άλλη ματιά